Deutsches Zentrum Kulturgutverluste im „Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine“

Mag­de­burg, 20. April 2022

Das Deut­sche Zen­trum Kul­tur­gut­ver­lus­te ist Mit­glied des „Netz­werks Kul­tur­gut­schutz Ukrai­ne“, das von der Be­auf­trag­ten der Bun­des­re­gie­rung für Kul­tur und Me­di­en und dem Aus­wär­ti­gen Amt ge­grün­det wur­de und des­sen Fe­der­füh­rung bei ICOM Deutsch­land liegt. Das Netz­werk soll zum Schutz von Kul­tur­schät­zen bei­tra­gen, In­for­ma­tio­nen zu­sam­men­füh­ren und Hilfs­maß­nah­men ko­or­di­nie­ren. Das Zen­trum un­ter­stützt die Ver­net­zung und den In­for­ma­ti­ons­aus­tausch. Zu­dem bie­tet es kul­tur­gut­be­wah­ren­den In­sti­tu­tio­nen in der Ukrai­ne an, ih­re Da­ten zu sam­meln und zu si­chern.

Das Deut­sche Zen­trum Kul­tur­gut­ver­lus­te sieht die ak­tu­el­le Ent­wick­lung des Krie­ges in der Ukrai­ne mit sehr großer Be­sorg­nis. Es ver­ur­teilt den An­griff auf die Ukrai­ne von rus­si­scher Sei­te und spricht sich für ei­ne so­for­ti­ge Be­en­di­gung des Krie­ges und ei­ne ra­sche Ver­stän­di­gung zwi­schen den be­trof­fe­nen Staa­ten aus.

Zum voll­stän­di­gen State­ment

Німецький центр досліждення втрачених культурних цінностей з великою стурбованістю спостерігає за ситуацією у Вашій країні. Ми засуджуємо напад Росії та виступаємо за негайне припинення війни.

Ми хотіли б запропонувати Вам підтримку для забезпечення безпеки даних Вашої установи. Для негайного збереження даних резервного копіювання (наприклад, інвентарізацій, описів, цифрових копій архівних матеріалів тощо), Ви можете надіслати нам свої дані в електронній формі (будь ласка, зв'яжіться у цьому випадку з нами через se­kre­ta­ri­at@kul­tur­gut­ver­lus­te.de, щоб ми повідомили Вам адресу для трансферу). Якщо можливо, Ви також можете надіслати нам носій інформації поштою (флеш-накопичувач, диск тощо) за адресою Deut­sches Zen­trum Kul­tur­gut­ver­lus­te, Hum­boldt­stra­ße 12, D-39112 Mag­de­burg, Ger­ma­ny. Ми будемо зберігати Ваші дані безкоштовно необмежений період часу, залишаючи їх незмінними, конфіденційно та відповідно до правил захисту даних. Цим ми хотіли б запропонувати Вам можливість надійного збереження документів Вашої установи.

Ми будемо раді запропонувати Вам інші форми підтримки. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо ми можемо допомогти Вам будь-яким іншим чином.